FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाको "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 06/22/2021 - 14:10 PDF icon 5. 'घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, 2077-06-09.pdf
मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐेन, २०७७ ७६/७७ 06/22/2021 - 14:08 PDF icon 4. विनियोजन ऐन, 2077-03-18.pdf
मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७६/७७ 06/22/2021 - 14:07 PDF icon 3. आर्थिक ऐन 2077-03-18.pdf
मनाङ ङिस्याङ गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावलि, २०७६ ७६/७७ 06/22/2021 - 14:05 PDF icon 2. कार्यसम्पादन नियमावली, 2077-02-13.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 06/22/2021 - 14:03 PDF icon 1. स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, 2077-02-13.pdf
मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/31/2018 - 12:42 PDF icon मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाको विनियोज ऐन २०७५/०७६ ७५/७६ 08/31/2018 - 12:07 PDF icon मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाको विनियोज ऐन २०७५/०७६
मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५/०७६ ७५/७६ 08/31/2018 - 12:00 PDF icon मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५/०७६