FAQs Complain Problems

विपन्न विद्यार्थी छात्रबृत्ति सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
गाउँसभाले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • १) निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • २) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • ३) विपन्नता पुष्टि गर्ने कागजात
  • ४) आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी सर्जमिनका मुचुल्काको प्रतिवेदन माग गर्न सक्ने
प्रक्रिया: 
  • १) निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने
  • २) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सचिवले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने
  • ३) निवेदन दर्ता गर्ने
  • ४) तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने
  • ५) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने